ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS
LT  EN  RU

Atitikties įvertinimo tvarka

Europos Sąjungos rinkai tiekiami gaminiai turi būti pažymėti CE ženklu, išskyrus atvejus, kai tam tikrose direktyvose nurodoma kitaip. Pirmiausia yra atliekamos atitikties įvertinimo procedūros. Tada gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas parengia EB atitikties deklaraciją ir gali ženklinti savo gaminį CE ženklu. Ne ES gamintojai, norėdami tiekti gaminius ES rinkai, taip pat privalo laikytis visų konkrečiam gaminiui taikomų direktyvų reikalavimų ir atlikti numatytas atitikties įvertinimo procedūras. Jeigu gamintojas įsikūręs už ES ribų, už gaminio, tiekiamo į ES rinką, atitiktį atsakingas vienoje iš ES šalių įsikūręs įgaliotas gamintojo atstovas arba importuotojas.

Atitikties įvertinimo tvarkos aprašymas

1. Paraiška. Užsakovas, norėdamas įvertinti gaminio atitiktį, turi pateiktį paraišką EGSC. Prie paraiškos pridedama gaminio naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis bei norminis dokumentas, reglamentuojantis gaminiui keliamus reikalavimus, konstrukcinė, techninė dokumentacija ir kt.)

2. EGSC nagrinėja paraišką.

3. Pasirašoma užsakovo ir EGSC sutartis atitikties įvertinimo darbams atlikti.

4. Gaminių atitiktis nurodytiems reikalavimams tikrinama atliekant bandymus akredituotose bandymų laboratorijose.

5. Įforminamas bandymų protokolas.

6. Gaminių atitikties normatyvinių dokumentų reikalavimams įvertinimas naudojantis bandymų protokolais ar kitais dokumentais. Ataskaitoje pateikiamos išvados apie gaminio atitiktį nustatytiems reikalavimams.

7. Esant teigiamam rezultatui, įforminamas CE atitikties sertifikatas.

8. Esant neigiamam rezultatui, užsakovui pageidaujant, išduodamas nutarimo neįforminti atitikties sertifikato egzempliorius.

PASTABA. Gaminių atitiktis įvertinama pateikus kitų Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro akredituotų bandymų laboratorijų ar užsienio valstybių akredituotų sertifikacijos įstaigų ir bandymų laboratorijų įformintus dokumentus, kai: 

a) pateikiami dokumentai yra įforminti sertifikavimo įstaigų ir bandymų laboratorijų, akredituotų Europos akreditacijos organizacijos (EA) arba Tarptautinio akreditavimo forumo (IAF) ar tarptautinės laboratorijų akreditacijos organizacijos (ILAC) Daugiašalių pripažinimo susitarimų signatarių; 

b) pateikiami dokumentai yra įforminti įstaigų, su kuriomis EGSC turi atitinkamas sutartis ir/ar pripažįsta jų kompetenciją.

Paraiškų formos

Paraiška dėl gaminių atitikties įvertinimo.