ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS
LT  EN  RU

Elektrotechninių gaminių CE ženklinimas

Europos sąjungos bendrosios rinkos pamatas yra laisvas prekių judėjimas. Tai įgyvendinti padeda reguliavimo metodika, nustatanti esminius gaminiams keliamus reikalavimus. Į juos turi atsižvelgti ir Lietuvos gamintojai, importuotojai ir eksportuotojai, norintys palaikyti verslo ryšius su kitomis Europos Sąjungos šalimis.

Nuo 1985 m. reikalavimus gaminiams Europos Sąjungoje reglamentuoja „Naujojo požiūrio” direktyvos, pakeitusios prieš tai galiojusias labai išsamias ir techniškas „Senojo požiūrio” direktyvas. „Naujuoju požiūriu” vadinamas techninio derinimo ir standartų kūrimo būdas atveria vartus technologijų pažangai ir lankstumui kuriant bei įgyvendinant direktyvų reikalavimus. Vadovaujamasi tokiais principais:

  • „Naujojo požiūrio” direktyvos nustato tik esminius reikalavimus, kuriuos turi tenkinti į ES rinką tiekiami gaminiai, t.y., tiksliai nurodo pageidautinus rezultatus, kurie privalo būti pasiekti, tačiau nenurodo, kaip tai padaryti. Gamintojas turi teisę rinktis techninius sprendimus. Visgi esminiai reikalavimai yra privalomi.
  • Direktyvų esminius reikalavimus atitinkančias gaminių technines charakteristikas apibrėžia standartai. Darniuosius standartus rengia atitinkamos Europos standartizacijos institucijos (CEN, CENELEC, ETSI). Darniųjų standartų taikymas yra neprivalomas, ir gamintojas, siekdamas, kad gaminys tenkintų teisės aktuose nustatytus reikalavimus, gali vadovautis kitomis techninėmis specifikacijomis, tačiau įrodyti, kad gaminys tenkina nustatytus esminius reikalavimus, lengviau tada, kai gaminys atitinka darniuosius standartus. Daroma prielaida, kad darniuosius standartus atitinkantys gaminiai tenkina „Naujojo požiūrio” direktyvų reikalavimus .


Esminių reikalavimų, pagrįstų visuomenės interesais, paskirtis – suteikti ir užtikrinti aukštą apsaugos lygį. Į rinką tiekiamas gaminys privalo būti saugus vartotojui. Apsaugos lygis yra nustatomas darniuosiuose standartuose. Iškilus poreikiui patikimai įvertinti, ar gaminys atitinka nustatytus reikalavimus, 1989 m. Europos Taryba priėmė rezoliuciją dėl Globalaus požiūrio sertifikavimo ir bandymų ir apibrėžė tokius pagrindinius EB atitikties vertinimo politikos principus:

  • ES direktyvomis nuosekliai įgyvendinami atitikties įvertinimo moduliai, t.y., įvairios atitikties įvertinimo procedūros, taip pat nustatomi šių procedūrų naudojimo kriterijai, paskiriant šias procedūras taikančias įstaigas ir naudojant CE ženklinimą;
  • apibrėžtas su kokybės užtikrinimu susijusių Europos standartų (EN ISO 9000 serijos) ir reikalavimų, kuriuos turi vykdyti atitikties vertinimo įstaigos (EN 45000 serijos), naudojimas;
  • ES skatinamas akreditacijos sistemų abipusis pripažinimas bei palyginamųjų metodų naudojimas;
  • skatinamos bendro pripažinimo sutartys dėl bandymų ir sertifikavimo nereguliuojamoje srityje;
  • vykdomos programos, kurios mažina esamų kokybės infrastruktūrų skirtumus (pavyzdžiui, kalibravimo ir metrologinės sistemos, bandymų laboratorijų, sertifikavimo ir kontrolės įstaigų bei akreditavimo įstaigų) valstybėse narėse ir tarp pramonės sektorių;
  • EB ir trečiųjų šalių tarptautinė prekyba skatinama bendro pripažinimo sutarčių, bendradarbiavimo bei techninės paramos programų pagalba.


Atitikties įvertinimo procedūros turi būti atliktos prieš naujam gaminiui patenkant į ES rinką. Gaminių su aukštesniu rizikos laipsniu atitiktis „Naujojo požiūrio” direktyvų reikalavimams tikrinama nepriklausomose atitikties įvertinimo įstaigose (vad. notifikuotose įstaigose). Notifikuotų įstaigų išduoti atitiktį patvirtinantys dokumentai pripažįstami visose ES šalyse.

Atlikus visas atitikties įvertinimo procedūras, prieš tiekdamas naują gaminį į ES rinką, gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas parengia EB atitikties deklaraciją. Ant bet kurio gaminio, prieš jį tiekiant į rinką, turi būti pažymėtas CE ženklas, išskyrus atvejus, kai tam tikrose direktyvose nurodoma kitaip. CE ženklinimas yra privalomas ir reiškia atsakingo asmens deklaravimą, kad gaminys tenkina visus taikytinus „Naujojo požiūrio” direktyvų reikalavimus ir buvo atliktos atitinkamos atitikties įvertinimo procedūros.