ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS
LT  EN  RU

Sertifikavimo tvarka

 

Sertifikavimo tvarkos aprašymas

Paraiškų formos

1) Užsakovas, norėdamas sertifikuoti gaminius, turi pateikti paraišką (Forma Nr.1) EGSC. Prie paraiškos pridedama gaminio naudojimo instrukcija lietuvių kalba bei normatyvinis dokumentas, reglamentuojantis gaminiui keliamus reikalavimus. Sertifikavimo įstaigai pareikalavus, užsakovas privalo pateikti ir kitus dokumentus (konstrukcinę, technologinę dokumentaciją ir kt.

2) Paraišką nagrinėja EGSC Sertifikacijos skyrius ir priima sprendimą dėl sertifikavimo. Taikoma 4-ta sertifikavimo schema pagal LST EN ISO/IEC 17067:2013.

3) Įforminama užsakovo ir EGSC sutartis sertifikavimo darbams atlikti.

4) Gaminių atitiktis nurodytiems reikalavimams tikrinama atliekant bandymus bandymų laboratorijose. Bandymams pateikti gaminių pavyzdžiai turi būti tokios pat konstrukcijos, sudėties, pagaminti pagal tą pačią technologiją, kaip ir tiekiama vartotojui produkcija.

5) Tikrinamos sertifikuojamų gaminių gamybos sąlygos. Užsakovas turi užpildyti priešlicencinio gamybos sąlygų patikrinimo protokolą (Forma Nr.3).

6) Gaminių atitikties normatyvinių dokumentų reikalavimams nustatymas.

7) Esant teigiamam nutarimui dėl gaminių atitikties, pasirašoma licencinė sutartis ir įforminamas atitikties sertifikatas.

8) Atitikties sertifikatų įforminimas. Elektrotechniniams gaminiams atitikties sertifikatus EGSC išduoda, priklausomai nuo sertifikavimo procedūros, remdamasis gaminių bandymų, kokybės stabilumo ir gamybos sąlygų tikrinimo rezultatais. Atitikties sertifikatas suteikia teisę ženklinti produkciją EGSC atitikties sertifikavimo ženklu.

9) Sertifikuotos produkcijos kokybės stabilumo tikrinimas.

PASTABA. Gaminiai sertifikuojami, naudojant kitų akredituotų sertifikavimo įstaigų ir bandymų laboratorijų įformintus dokumentus (bandymų protokolus, gamybos sąlygų patikrinimo, atitikties įvertinimo ataskaitas) kai:

a) pateikiami dokumentai yra įforminti įstaigų, su kuriomis EGSC turi atitinkamas sutartis;

b) pateikiami dokumentai yra įforminti sertifikavimo įstaigų ir bandymų laboratorijų, akredituotų Europos akreditacijos organizacijos (EA) arba Tarptautinio akreditavimo forumo (IAF) ar tarptautinės laboratorijų akreditacijos organizacijos (ILAC) Daugiašalių pripažinimo susitarimų signatarių;

Tokiu atveju kartu su paraiška (Forma Nr.1) pateikiama atitiktį patvirtinančio dokumento ( bandymų protokolo, atitikties sertifikato ir t.t.) kopija, gaminys, naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba, kiti sutartimis reglamentuojami dokumentai ir reklaminė medžiaga.

 

1. Paraiška dėl sertifikavimo

   
   3. Priešlicencinio gamybos sąlygų patikrinimo protokolas.


Papildomi dokumentai

Nuostatai